Thông báo

Lịch trực

Lịch khám

Lịch tiêm chủng

 Tư Vấn

Banner Support Mobile

Banner Support Fax

 Liên kết web
 Thống kê truy cập
Đang Online:
Tổng lượt truy cập:

Văn bản quy phạm pháp luật

Bao gồm: văn bản của Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, Ban, Ngành liên quan.

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
Số: 463/BC_UBND 10/07/2018 Số: 463/BC_UBND V/v Công tác phong, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2018
Số: 140/2017/NĐ-CP 21/12/2017 Số: 140/2017/NĐ-CP V/v chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệm xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ
Số: 1407/BHXH-QĐ BHYT 26/10/2017 Số: 1407/BHXH-QĐ BHYT V/v thông báo các cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký khám chữa ban đầu năm 2018
Số: 05/2017/TT-BNV 10/10/2017 Số: 05/2017/TT-BNV V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09 tháng 10 năm 2014 và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch côn
Số: 111/2017/NĐ-CP 10/10/2017 Số: 111/2017/NĐ-CP V/v Quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe
Số: 105/2017/NĐ-CP 14/09/2017 Số: 105/2017/NĐ-CP V/v về kinh doanh rượu
Số: 106/2017/NĐ-CP 14/09/2017 Số: 106/2017/NĐ-CP V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá
Số: 97/2017/NĐ-CP 11/09/2017 Số: 97/2017/NĐ-CP V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính
Số: 91/2017/NĐ-CP 11/09/2017 Số: 91/2017/NĐ-CP V/v quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
Số: 101/2017/NĐ-CP 01/09/2017 Số: 101/2017/NĐ-CP V/v Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Số: 2348/QĐ-TTg 05/12/2016 Số: 2348/QĐ-TTg V/v Phê duyệt Đề án Xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới
Số: 158/TB-STP 22/11/2016 Số: 158/TB-STP V/v Hướng dẫn chi tiết thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính